Vester Nebel Å er generelt omfattet af åbeskyttelseslinien ifølge naturbeskyttelsesloven.
Imidlertid er en strækning på ca 150 meter nedenstrøms gården Elkærholm ikke omfattet af nogen beskyttelseslinie.

På forespørgsel fra DN Kolding om, hvorfor åen på nævnte strækning ikke oppebærer en åbeskyttelseslinie, svarer Kolding Kommune, at Vester Nebel Å på den pågældende strækning ikke opfylder kravene om beskyttelseslinie.
Kommunen giver ingen yderligere begrundelse.

DN er helt uforstående overfor kommunens standpunkt, da åen oppebærer beskyttelseslinie både opstrøms og nedenstrøms.
Omtalte ubeskyttede strækning ændrer ikke karakter i forhold til åens øvrige løb, efter DNs opfattelse.

Det bliver nu aktuelt, at arbejde for en beskyttelseslinie, da Kolding Kommune snart sender en lokalplan i høring om bebyggelse af markerne umiddelbart øst for åen.
Et nyt parcelhuskvarter er på vej.
Det er afgørende for DN, at der ikke bygges tættere på åen end 150 meter.
Det samme må være i kommunens interesse, formoder vi, hvis Kolding vil markedsføre sig som en by med grønne visioner.

DN vil gøre gældende at arealet, som ikke er beskyttet, pålægges åbeskyttelseslinie;
eller at arealet i det mindste holdes ubebygget.

DN vil følge sagen tæt.