Til -

Kolding Kommune:
Borgmester Knud Erik Langhoff
Formand for Planudvalget Jakob Ville
Formand for Natur, miljø og klimaudvalget Jørn Chemnitz

 Kolding 13. dec. 2022

Vedrørende Kolding Kommunes køb af jord i Varmark ved Moshusevej til byudvikling

Danmarks Naturfredningsforening i Kolding er blevet opmærksom på, at Kommunen betinget har købt ca. 1 tønde land landbrugsjord til byudvikling langs Moshusevej i Sdr Stenderup. I den forbindelse skal DN Kolding udtale følgende:

  • Byudvikling langs Moshusevej er af landskabelige hensyn ganske uønsket. Der er landskabelige store interesser omkring Lillebælt med opland. Disse landskabelige kerneområder strækker sig HELT ind til Sdr Stenderup. Derfor er byudvikling langs Moshusevej i strid med overordnede landskabsinteresser, som bl.a. er udtrykt i Trekant-kommunernes fælles kommuneplan. Standpunktet er også støttet af principper i kystnærhedszonen.
  • Byudvikling efter et knopskydningsprincip, som der vil være tale om i denne sag, hører til i 1960´erne. Dette princip burde Kolding Kommune have lagt bag sig.
  • DN er opmærksom på, at kommuneplanen har udlagt arealet til bebyggelse. Dette fik vi i DN Kolding ikke påtalt ved sidste kommuneplanrevision, - beklager. Men det ændrer ikke på en uhensigtsmæssig placering af nye huse langs Moshusevej.

Byudvikling fordrer som regel en lokalplan med mulighed for offentlig drøftelse og inddragelse i byzone. Nu er der udsigt at vi får byudvikling ad ”bagdøren”. DN vil opfordre byrådet til at genoverveje planerne og frafalde udstykning langs Moshusevej. Udstykning af tre grunde ved Moshusevej er ligegyldig for Kommunens udvikling, men ikke ligegyldigt for den vigtige landskabsbeskyttelse.

Endelig skal DN påpege, at der er flere andre mere oplagte arealer til byggegrunde i Sdr Stenderup.

Med venlig hilsen

Esben Christoffersen,  Formand DN-Kolding