25. oktober 2017

Til
Kolding Kommune
Projektteam bag Kolding Marina

DN’s kommentar til supplerende indkaldelse til ideer og forslag til Marina City

DN Kolding har en række kommentarer og forslag til det betydeligt ændrede og noget mere omfangsrige forslag, der nu foreligger for Marina City, hvor kapaciteten i Kolding lystbådehavn næsten tredobles.

DN Kolding er især bekymret for opretholdelsen og integriteten af Kolding Inderfjord som såkaldt ”natur- og vildtreservat”.

DN Kolding har vanskeligt ved at se reservatet opretholdt som et funktionelt reservat med fred og ro til trækfugle, når der inden for reservatet udvides så betragteligt med færdsel på vandfladen. DN Kolding foreslår, at der enten markeres tydeligt for sejlere, hvor færdsel skal foregå til og fra Marinaen, eller allerhelst, at der arbejdes for en udvidelse af reservatet og en markering af regler og grænser, så reservatet kommer til at fungere som reelt reservat.

I dag er det på ingen måde imponerende antal vandfugle, der raster i området, ligesom der tydeligvis ses en afmatning i topforekomster over de senere år. Dette kan meget vel skyldes øget rekreativ brug af vandfladen.

DN Kolding vil i særlig grad henvise til DCE’s undersøgelser omkring vandfugle og især jetski og kitesurferes anvendelse af samme vandområde, hvor vandfuglene fortrænges hver gang inden for en radius af 6-800m!

Marina City kunne derfor med fordel gøre sig til talsmænd for en så lidt forstyrrende effekt på vandfugle som muligt ved regler om sejlrender, max-knobhastigheder og roning mv. Endelig kunne det være en idé at skabe et par kunstige, naturligt formede øer uden adgang for sejlere til ynglende kystfugle i forbindelse med projektet.

DN Kolding vil også gerne gøre opmærksom på, at inddragelsen af den bynære og rekreative skov til jolleoplagsplads enten bør undgås eller skoven erstattes efter gældende regler – stadig som bynær og rekreativ skov, eventuelt skovrejsning i Kolding Kommune.

Skoven er opstået på en tidligere strandeng, der omkring 1940’erne blev ”hægtet af” kysten ved havneudvidelse. Siden er der opstået en vild skov med et vist naturindhold og let tilgængelighed for Kolding bys borgere. Dette ser DN Kolding gerne videreført i en erstatningsskov et andet sted i kommunen, helst nær Kolding, hvis ikke oplagspladsen kan etableres et alternativt sted. 

På vegne af DN-Kolding
Esben Christoffersen
Formand