(30/9 2021 - Læserbrev: Ugeavisen)

Storken tilbage – Mere plads til naturen.

Hvad vil Borgmesterkandidaterne og flertallet efter kommunalvalget den
16. november – på naturens vegne?
Spørger vi i DN Kolding på et Grønt topmøde den 2. november 2021.

Faktum er, at vi i Kolding Kommune i perioden fra 2017 til 2020 har mistet naturarealer:
Kolding rangerer i 2020 på plads 84 i forhold til en 74. plads i 2017 ifølge
naturkapitalindekset.
Naturkapitalindekset opgør naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner og rangerer dem i forhold til hinanden.
Og afspejler først og fremmest, hvad kommunens arealer er disponeret til. 

Den vilde naturs største problem i Danmark er mangel på plads.
Og Kolding Kommune skraber bunden, og det bør være en helt central dagsorden for en nyvalgt borgmester at gøre Kolding grønnere – som bekendt er natur og nok af den også alfa og omega, når vi taler øget tilflytning.

I DN Kolding ønsker vi meget mere natur i vores kommune, og vi ønsker, at storken
skal tilbage og leve og yngle i Kolding som indikator for en mangfoldig natur.
Hvis storken kommer tilbage, vil det være et stærkt tegn på, at vi er på rette vej, og at vi kan vende en presset natur til god natur.
Derfor bør et nyt byråd udarbejde en målrettet plan for at få storken tilbage til
Kolding og afsætte de nødvendige ressourcer til det.

For at få storken tilbage, skal der fokuseres på naturen i det åbne land og på våde enge, moser, græsmarker og lavvandede vådområder.

Her er en række konkrete bud på en plan:
Vi skal sikre pleje af paragraf 3-områder, særligt våde ådale er vigtige, med ekstensiv engdrift med græsning eller høslæt.
Der er brug for at etablere oaser i det intensive landbrugsland, hvor der er plads til
vedvarende græsarealer.
Det er væsentligt at etablere vandhuller.

Kommunen kan drive egne landbrugsarealer ekstensivt eller stille krav om
storkevenlig landbrugsdrift ved bortforpagtning.
Storke kan godt lide høslæt, hvor der slås arealer lidt efter lidt, da det sikrer nem tilgængelig føde på de nyslåede arealer.
Vi kan opsætte reder i områder, hvor fødegrundlaget er tilstrækkeligt.

Lad os få storken tilbage til Kolding!