I slutningen af juni måned stødte de ambitiøse planer om at fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted på grund, da Fredningsnævnet fastslog, at projektet stred mod formålet med den eksisterende fredning af området. Nu vil Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i fællesskab rejse en ny fredningssag, som skal sikre Skamlingsbankens unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier for fremtiden.

”Jeg var ærgerlig over, at vi ikke fik mulighed for at gennemføre vores projekt tidligere på året. I dag er jeg tilsvarende glad for, at vi er nået til enighed med DN om at rejse en fælles fredningssag. Det vil øge chancerne for, at vi kan komme igennem med en ny og mere tidssvarende fredning, som vil gøre det muligt at realisere vores ambitiøse planer med flere besøgende i områder, besøgscenter og ny folkemødeplads,” siger borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune.

Også Skamlingsbankeselskabet er glad for, at der nu igen er udsigt til, at planerne for Skamlingsbanken kan blive til virkelighed.

”Vi havde svært ved at forstå, hvorfor projektet i første omgang ikke kunne godkendes, da det efter vores mening netop gav stedet et tiltrængt løft. Vi glæder os over, at det nu alligevel ser ud til at lykkedes at forskønne Skamlingsbanken, hvilket er en opgave, som vi ifølge selskabets vedtægter fra 1843 er forpligtiget til at løse,” fortæller formand Nis Jørgen Steffensen.

God dialog

DN’s lokalafdeling i Kolding har tidligere været skeptisk overfor nogle af elementerne i projektet, som Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden står bag. Men efter en række møder er parterne nået til en fælles forståelse af, hvordan visionerne kan føres ud i livet.

”Vi har haft en god dialog med kommunen de seneste måneder. For os har det været magtpåliggende, at besøgscenter og p-pladser ikke placeres i uberørte områder på Skamlingsbanken, hvor der ikke tidligere har været bygget eller opført andre anlæg. Herudover ser vi store muligheder i en ny fredning. Vi glæder os nu til at arbejde videre med indhold og omfang. I det arbejde er det vigtigt for os, at den offentlige adgang sikres, ligesom vi med naturpleje og –genopretning beskytter den unikke og artsrige natur på Skamlingsbanken,” forklarer Esben Christoffersen, formand for DN Kolding.

Fredning af større område

Den nuværende fredning stammer fra 1935. Den omfatter ca. 31 hektar og har primært sigte på at bevare udsigten fra Skamlingsbankens top. Herudover sikrer den offentlig adgang til en del af arealet, ligesom den rummer mulighed for råstofgravning og – i den lidt mere kuriøse afdeling - ”opførelse af sommerhus og cementfabrik efter Nævnets godkendelse.”

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og DN skal nu i fællesskab udarbejde forslag til ny fredningssag, som kan komme til at omfatte et betydeligt større areal. Fredningens formål vil både være at bevare landskab, natur og kulturhistorie samt sikre adgang til alle de fredede arealer.  

Besøgscentret og p-pladser flyttes

Parterne er enige om at holde besøgscenter og p-pladser indenfor de arealer, der allerede er bebygget og brugt til andre anlæg. Rent praktisk betyder det, at besøgscentret placeres for enden af den nuværende ankomstvej, som fører fra landevejen op til Skamlingsbanken. I det tidligere forslag lå besøgscentret østligere i et uberørt kuperet område. Den foreslåede placering generer ikke de vigtige udsigter fra toppen af Skamlingsbanken til Lillebælt mod øst og Hejlsminde i lidt sydligere retning.

Tilsvarende flyttes den foreslåede p-plads. På den nuværende parkeringsplads etableres nærparkering, mens der syd for vejen op til Skamlingsbanken – uden for den nuværende fredning - laves fjernparkering.

Folkemødepladsen flyttes til den foreslåede placering sydøst for Højskamlingen.

Det videre forløb

Kommunen og DN håber at have forslag til fredning klar til politisk behandling i Kolding Byråd i februar/marts 2018. I forslaget skal det fremgå, hvilke bestemmelser der skal gælde inden for de fredede områder. Herefter får Miljøstyrelsen forslaget til vurdering, før det endeligt sendes til Fredningsnævnet.

Behandling af et fredningsforslag varer typisk op til to år ifølge Fredningsnævnets hjemmeside, men parterne håber, at denne sag kan gennemføres hurtigere, da sagen rejses i fællesskab af DN og Kolding Kommune, og da alle lodsejere allerede er involveret i projektet.

”I mellemtiden fortsætter vi forberedelserne af projektet. Vi skal bl.a. have bearbejdet projektet i forhold til det nye fredningsforslag. Naturpleje og renovering af stier fortsætter også, ligesom vi arbejder videre med den formidling, som vi ønsker at tilbyde gæsterne på Skamlingsbanken fremover,” oplyser projektleder Mette List, Kolding Kommune.

Støtte fra donorer

A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken. Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.

_____

Faktaboks om fredning

I Danmark har kun tre parter mulighed for at foreslå en ny fredning – Miljøstyrelsen, kommuner og Danmarks Naturfredningsforening. På Fredningsnævnets hjemmeside kan du læse mere om fredninger - http://fredningsnaevn.dk/fredninger/