Rydningen af Kobbelskoven ved Lyshøjallé

Vi har i DN Kolding i mange år undret os over den totale rydning af Kobbelskoven i 2009 og den manglende genskabelse af skoven siden. Skovejer har ifølge skovloven 10 år til at bringe skoven i god vækst, men intet er sket.

DN har derfor skrevet til Miljøstyrelsen, som er myndighed for skovloven.
Vi afventer et svar.
DNs opfattelse er, at Kobbelskoven skal genskabes i lighed med den ryddede skov.

DNs brev til Miljøstyrelsen kan læses nedenstående:

****

Danmarks Naturfredningsforening
Kolding afdeling

Den 26. februar 2022

Til Miljøstyrelsenojl@mst.dk

Rydning af Kobbelskoven – matrikelnummer 12 b Nr. Bjert By

For ca. 12 – 13 år siden blev en skovparcel i Kobbelskoven totalt ryddet.
En fuldstændig afskovning af højstammet løvskov; også skovbryn.
Alt blev fældet.

Arealet ligger umiddelbart nord for Lyshøj Allé.
En markant beliggende skov for Kolding by.

Ejers hensigt var, at udstykke til byggegrunde.
Kolding Kommune gav afslag herpå under henvisning til
fredsskovpligten, som påhviler arealet.

Skovejer er efter skovloven pligtig til, at skoven atter er i god vækst 10 år efter fældning.
I år ca. 7 (omkring 2016) efter afskovningen knustes den ellers lovende naturforyngelse med ganske meget bøg og eg med en kraftig
maskine.
Ejer har på intet tidspunkt gjort tilløb til at bringe skoven i kultur, hverken før eller siden. Den anden naturforyngelse er nu i gang.
Denne gang med pil, birk og ær.

DN Kolding forstår ikke behandling af skoven. Ejers fremgangsmåde kan næppe opfylde skovlovens krav.
Ejer har, efter vor opfattelse, aktivt modarbejdet lovens krav om genrejsning af skoven.
Vil myndighederne gøre noget for at Kolding får sin bynære højstammede skov tilbage?
Vores undren uddybes gerne pr telefon.

Med venlig hilsen
Paul Rasmussen

 

Billeder fra området, som det ser ud i dag: