Kolding d. 11. september 2012

Høringssvar/kommentar til

Naturkvalitetsplan for Kolding Kommune

fra DN Kolding og DOF Sydøstjylland

Begge foreninger hilser det velkomment at kommunen nu endeligt efter 3 års forsinkelse er kommet i gang med sin Naturkvalitetsplan. Naturen er jo vores hjerteblod, og levestedet for alle de livsformer som vi ornitologer, botanikere og almindelige naturgæster elsker at beskæftige os med på forskellige niveauer.

Men enhver som har fulgt udviklingen i vore naturområder i bare de sidste 4-5 årtier vil vide, at meget er blevet ødelagt. Landbruget og den almindelige samfundsudvikling med store veje og byprojekter har været nådesløse, fordi naturbeskyttelsen ikke har haft den fornødne politiske opbakning. Resultatet er en natur i ”størrelse small”, og at der nu forestår et besværligt arbejde for at rette op på skaderne.

Derfor mener vi at Naturkvalitetsplanen er et godt første skridt som beskriver udfordringerne, redegør for de mange trusler mod naturværdierne og sætter nogle rammer for det videre arbejde.

Hvis Kolding kommune virkelig vil naturen det så godt som målene i indledningen lader forstå, ser vi optimistisk frem mod næste skridt: Udarbejdelsen af de konkrete naturplaner i alle 8 delområder.

Vi forventer at planerne om øget naturkvalitet på kommunalt ejede arealer begynder stort set øjeblikkeligt! Vi er mindre imponerede over nogle af de tidshorisonter der opereres med, for hvis de sidste delplaner først ligger klar om 3 år, kan det have rigtigt lange udsigter for, hvornår f.eks. naturen på af den ene eller anden grund besværlige arealer får det bedre!

Vi ser også med spænding frem til, at de mange uregistrerede § 3 eng-/overdrevsarealer endeligt medtages/ erkendes som sådanne, og at der vil blive skredet ind mod de mange lovovertrædelser, såsom tilplantning med juletræer.

En tredje vigtig ting er udpegning af arealer til ”potentiel natur” som på side 7 nævnes ikke tidligere at være udpeget i Kolding kommune? Hvad er så de udpegede arealer til naturgenopretning/ny natur i Vejle amts Naturplan for Kolding kommune?

Endelig finder vi det uheldigt, at der ikke er mere fokus på kommunens private skove, især naturskovene. Skovene er, som udkastet nævner, centralt for vores dyre- og planteliv og det sted, hvor der findes flest truede arter. Derfor finder vi det utilstrækkeligt, at indsatsen på dette område mest vil koncentrere sig om kommunalt ejede skove.

Naturplanerne vil være et vigtigt dokument i det fremadrettede arbejde for en bedre og rigere natur, og vi bidrager gerne til at gøre planerne så gode som muligt. Vi kunne foreslå, at kommunen danner en form for følgegruppe inkluderende de grønne foreninger. Det ville sikre foreningernes ejerskab til planerne og kommunen kunne trække på foreningernes viden og erfaringer ved gennemgangen af og arbejdet med naturarealerne.

 

Med venlig hilsen

 

Dansk Ornitologisk Forening

DOF Sydøstjylland

Kurt Storgård

 

Danmarks Naturfredningsforening

DN Kolding

Boj Bro